บุคลากรประจำคณะศิลปศาสตร์


นางรัตติกาญจน์ ภูษิต
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์

 


อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์

การศึกษา
- บธ.บ. / การตลาด
- บธ.ม. / บริหารธุรกิจ


นางสิริพร มีผดุง


อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์

การศึกษา
- บธ.บ. / การบัญชี
- บธ.ม. / บริหารธุรกิจ

กำลังศึกษาต่อปริญญาเอกการจัดการการศึกษาและการเรียนรู้



นายจีระ แสงเรือง

 

 

ขออภัยครับ  อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล



นายพิษณุ  แก้วนัยจิตร


อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์

ตำแหน่ง วิชาการ
ระดับ อาจารย์


นางสาวละอองฝน กระมล


อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์

การศึกษา
- บธ.บ./ การบัญชี
- กศ.ม. / การบริหารการศึกษา

กำลังศึกษาต่อปริญญาเอกการจัดการการศึกษาและการเรียนรู้



ว่าที่พันตรีบุญส่ง ศรีสันต์



อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์

การศึกษา
- กศ.บ. / พลศึกษา
- กศ.ม. / พลศึกษา


นายสิทธิชัย อุทัยมงคล



อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์

การศึกษา
- กศ.บ. / พลศึกษา
- กศ.ม. / พลศึกษา


นางสาวนิติวรรณ พิชากูล

 

 

ขออภัยครับ  อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล


นางจิรนันท์   เปลี่ยนสาย

 

 

ขออภัยครับ  อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล


นายนิกร ยาพรม



อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์

การศึกษา
- วท.บ. / วิทยาการคอมพิวเตอร์
- วท.ม. / วิทยาการคอมพิวเตอร์


นางสาวอุทัย สุพัฒน์



อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์

การศึกษา
- บธ.บ. / การตลาด
- บธ.ม. / บริหารธุรกิจ