กิจกรรมฝึกอบรมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ในโครงการวิจัยเรื่อง ผลของการพัฒนาจิตและทักษะต่อพฤติกรรมการพัฒนานักเรียน
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระหว่างวันที่ 28 เมษายน  ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2554  ณ  อาคารชวนชม  สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสุโขทัย  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน  250  คน   เนื้อหาในการฝึกอบรมมีดังนี้

-วิชาชีพพลศึกษากับการพัฒนาสังคม
- E-Learning
-การเขียนแผนการสอนแบบมืออาชีพ
-การใช้กิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้
-เทคนิคการเขียนโครงการ
-เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
-การวิจัยในชั้นเรียน
-เทคนิคการจัดการแข่งขันเกมส์และกีฬา
-พิธีการ
-ทักษะเฉพาะกีฬา  ยืดหยุ่น  กระบี่กระบอง  มวยไทย  บาสเก็ตบอล ฯลฯ
-เทคนิคการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย
-เทคนิคการควบคุมชั้นเรียน
-ขั้นตอนและเทคนิคการสอน