พิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ดูภาพทั้งหมด

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2556

ดูภาพทั้งหมด


- ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด)
- นโยบายสถาบันการพลศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ประชาคม ASEAN
- แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี สพล สุโขทัย)

- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงอาคารสถานที่ฯ 10-4-56
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยช์ร่วมกัน 10-4-56
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ 10-4-56
 

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลระะบบสารสนเทศ
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
 แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (ระดับอุดมศึกษา)
- บันทึกการประชุมสามัญครั้งที่ 4/2556

- แผนKMสุโขทัย
- ผลการจัดการความรู้เน้นผู้เรียนสำคัญ
- ผลkmขับเคลื่อนประกัน
- คู่มือkmสุโขทัย1
- คู่มือKMสุโขทัย2
- ผลการจัดการความรู้TQF
- รายงานการจัดการความรู้วิจัย
- รายงานการจัดการความรู้รวมเล่ม
- รายงานผลกิจกรรมการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย
- รายงานผลกิจกรรมการจัดการความรูเดินทางไปราชการ
- ผลการจัดการความรู้ การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- ผลการจัดการความรู้ การบูรณาการการเรียนการสอน