๑.  หลักสูตรและจำนวนที่เปิดรับสมัคร

       
๑.๑       คณะศึกษาศาสตร์
       
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  (๕ ปี)
          -      สาขาวิชาพลศึกษา                                                                       จำนวน   ๒๑๐ คน

        ๑.๒      คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (๔ ปี)

          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
          -      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา                                                      
          ๑.    วิชาเอกวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา                                   จำนวน   ๗๐  คน
          ๒.    วิชาเอกผู้ฝึกสอนกีฬา                                                                    จำนวน   ๓๕  คน

        ๑.๓      คณะศิลปศาสตร์ (๔ ปี)
          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
          ๑.     สาขาวิชาการจัดการกีฬา                                                                จำนวน   ๓๕  คน
         
๒.    สาขาวิชานันทนาการเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยว                                จำนวน   ๓๕  คน 

        ๒.     คุณสมบัติของผู้สมัครระดับปริญญาตรี

          รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า  เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 

          ชั้นปีที่  ๑  และต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • ๒.๑        มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์   ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคอื่นที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน  ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ  หรือติดสารเสพติดให้โทษอย่างรุนแรง  หรือพิษสุราเรื้อรัง
 • ๒.๒      มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
 • ๒.๓       มีภูมิลำเนาที่เป็นหลักแหล่ง  โดยมีสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านหรือที่ทางราชการจัดทำขึ้นในลักษณะเดียวกัน  สามารถนำมาแสดงได้
 • ๒.๔       มีความประพฤติเรียบร้อย  ไม่เคยถูกคัดชื่อออกหรือไล่ออกจากสถานศึกษาใด  เนื่องจากเหตุด้านความประพฤติ  ถ้าเคยถูกลงโทษให้ออกจากสถานศึกษาเพราะความผิดพลาดร้ายแรง  จะต้องพ้นสภาพนักศึกษา  หรือนักศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  นับถึงวันสมัครเข้าเรียน
 • ๒.๕       มีความเคารพเลื่อมใส  ศรัทธาต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 • ๒.๖        ไม่เป็นนักบวชของศาสนาใดๆ ที่ขัดต่อแนวปฏิบัติของศาสนา
 • ๒.๗       มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 • ๒.๘       ไม่เป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอื่น  ที่ใช้เวลาเรียนตรงกัน

  ๓.      หลักฐานการสมัคร
   • ๓.๑        รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ  ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๒  รูป
   • ๓.๒       ใบระเบียนสะสม (รบ.) หรือใบรับรองของสถานศึกษาที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นเรียนที่กำหนดในคุณสมบัติผู้สมัคร  พร้อมสำเนา  ๑  ชุด
   • ๓.๓       สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครปรากฏอยู่  พร้อมสำเนา  ๑  ชุด
   • ๓.๔       ในกรณีผู้สมัครเป็นข้าราชการ  หรือพนักงานองค์การของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจหรือเป็นครู  อาจารย์  ของสถานศึกษาเอกชนที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษา  จะต้องมีหนังสือยินยอมจากหน่วยงานเจ้าสังกัด  หรือที่หน่วยงานเจ้าสังกัดมอบหมายไปแสดงด้วย
         ๔.      สถานที่รับสมัคร

อาคารวิทยบริการ  สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสุโขทัย

๑    หมู่  ๗   ต.บ้านกล้วย  อ.เมือง  จ.สุโขทัย

โทรศัพท์  ๐-๕๕๖๕-๑๗๖๑-๓   

 เว็บไซต์  www.ipest.ac.th 

            ๕.     กำหนดการการรับสมัคร

 • ๕.๑        รับสมัครระหว่าง  วันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๓ –  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๔
 • ๕.๒         รายงานตัว  วันที่  ๑๕-๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
 • ๕.๓         ปฐมนิเทศ  วันที่  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๔