ข้าราชการครู

 


ว่าที่ ร.อ.ดร.เทียนชัย  ทองวินิชศิลป
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา
ประจำวิทยาเขตสุโขทัย  

นายอุทัย  น้อยจันทร์
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

นางธีรนันท์  ชาตรูประชีวิน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

นายไพฑูรย์  ประเสริฐทรัพย์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนฯ

นางรัตนา  ยอดหาญ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

นายรัฐเลิศ  ฉายกี่
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและ กพร.

นางสิริพร  มีผดุง
หัวหน้าสำนักงานรองอธิการบดี

พ.อ.อ.ทรัพย์  วิเศษรัมย์
หัวหน้าศุนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
 
นายเกียรติศักดิ์ สิทธิ์
หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

นางสาวอภิวันท์  โอนสูงเนิน
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ


นางพัฒนี  ศักดิ์เดชานนท์ 
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

นางรัตติกาญจน์ ภูษิต
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์นายจีระ  แสงเรือง
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา

นายเขมชาติ  ตันสุวรรณ
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

จ.ส.อ.ภราดร  สังกรแก้ว
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

นายมานะ  ภู่หลำ
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


นางพรทิพย์  ฉายกี่
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

นายสุรวุฒิ เพ็งแก่นท้าว
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายการวิจัย

นายวัชรินทร์  เงินทอง
ครู คศ. 3

นายพิษณุ  แก้วนัยจิตร
ตำแหน่งวิชาการ ระดับอาจารย์

นางชลธิชา  สิ้วอินทร์
ครู คศ. 3

นางกิ่งเพชร  เงินทอง
ครู คศ. 3

นายวิโรจน์  พันธุ์อุดม 
ครู คศ. 2 

นางอัมพร  จันทร์แก้ว
ครู คศ. 2

นางจันทนา  น้อยพันธ์
ครู คศ. 2

นางสาวละอองฝน กระมล
ครู คศ. 2

ว่าที่พันตรีบุญส่ง ศรีสันต์
ครู คศ. 2 

ดร.ณัฐพัชร์ พูลสวัสดิ์
ครู คศ. 3

นายสิทธิชัย อุทัยมงคล
ครู คศ. 2

นายวศิน  ยะวงศ์
ครู คศ. 2

นายนพพนชัย  รุ่งรดี
อาจารย์ ระดับ 7

นางสาวศรีอรุณ  ส้มมี
อาจารย์ ระดับ 7

นางปทิตตาท์  วงศ์แสงเทียน
อาจารย์ ระดับ 7

นางสาวนิติวรรณ  พิชากูล
อาจารย์ ระดับ 6


อ.นิกร  ยาพรม

อาจารย์ ระดับ 6

นายดำเนิน  สีนวล
อาจารย์ ระดับ 5 

นางสาวธารารัตน์  เรืองจิต
อาจารย์ ระดับ 5

นางสาวสาลี่  สมาเอม
อาจารย์ ระดับ 5

นางสาวอุทัย  สุพัฒน์
อาจารย์ ระดับ 4

 ส.อ.สายรุ่ง  ใจตึก
ครู คศ. 1

นายไพรวัน  ชำนาญจันทร์
อาจารย์ ระดับ 4 

นายชัยณรงค์  มะยมหิน
อาจารย์ ระดับ 4
 ผู้ฝึกสอนกีฬา

 

ว่าที่ร้อยตรีจตุพล  ราชพลแสน
ผูฝึกสอนกีฬามวยไทยและมวยสากล
 
น.ส.พีรดา  หมวกโตนด
ผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติก 
 ข้าราชการพลเรือนสามัญ

 

นายสถิตย์  ภู่มณี
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นางพรรณ  เกื้อหนุน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวสุจิตรา  อินทรีย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายอำนาจ  สิทธิ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
นายจักรภพ  ภู่อ่ำ
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา